ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

základního uměleckého vzdělávání

 

 

Základní umělecké školy

Františka France

Slavkov u Brna

 

OBSAH

1      IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE……………………………………………………………………………………………………….. 4

2      CHARAKTERISTIKA ŠKOLY………………………………………………………………………………………………….. 5

2.1       Počet oborů, velikost…………………………………………………………………………………………………. 5

2.2       Historie a současnost…………………………………………………………………………………………………. 5

2.3       Charakteristika pedagogického sboru……………………………………………………………………………. 5

2.4       Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce……………………………………………….. 5

2.5       Vybavení školy a její podmínky…………………………………………………………………………………….. 6

3      ZAMĚŘENÍ, CÍLE A VIZE ŠKOLY…………………………………………………………………………………………….. 7

3.1       Cíle………………………………………………………………………………………………………………………… 7

3.2       Vize……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

4      VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE………………………………………………………………………………….. 9

4.1       Kompetence k umělecké komunikaci…………………………………………………………………………….. 9

4.2       Kompetence osobnostně sociální…………………………………………………………………………………. 9

4.3       Kompetence kulturní…………………………………………………………………………………………………. 9

5      HUDEBNÍ OBOR…………………………………………………………………………………………………………….. 11

5.1       Studijní zaměření: Hra na klavír………………………………………………………………………………….. 12

5.1.1        Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 12

5.1.2        Předmět: Hra na klavír……………………………………………………………………………………….. 12

5.2       Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje……………………………………………….. 18

5.2.1        Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 18

5.2.2        Předmět: Hra na elektronické klávesové nástroje…………………………………………………….. 18

5.3       Studijní zaměření: Sólový zpěv…………………………………………………………………………………… 24

5.3.1        Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 24

5.3.2        Předmět: Sólový zpěv………………………………………………………………………………………… 24

5.4       Předmět: Kolektivní interpretace (klávesové nástroje a zpěv)……………………………………………. 30

5.5       Studijní zaměření: Hra na housle………………………………………………………………………………… 31

5.5.1        Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 31

5.5.2        Předmět: Hra na housle……………………………………………………………………………………… 31

5.6       Studijní zaměření: Hra na kytaru…………………………………………………………………………………. 36

5.6.1        Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 36

5.6.2        Předmět: Hra na kytaru……………………………………………………………………………………… 36

5.7       Předmět: Kolektivní interpretace (smyčcové a strunné nástroje)……………………………………….. 41

5.8       Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu……………………………………………………………………. 42

5.8.1        Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 42

5.8.2        Předmět: Hra na zobcovou flétnu…………………………………………………………………………. 42

5.9       Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu………………………………………………………………………. 47

5.9.1        Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 47

5.9.2        Předmět: Hra na příčnou flétnu……………………………………………………………………………. 47

5.10        Studijní zaměření: Hra na klarinet……………………………………………………………………………. 52

5.10.1      Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 52

5.10.2      Předmět: Hra na klarinet…………………………………………………………………………………….. 52

5.11        Studijní zaměření: Hra na saxofon……………………………………………………………………………. 56

5.11.1      Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 56

5.11.2      Předmět: Hra na saxofon……………………………………………………………………………………. 56

5.12        Studijní zaměření: Hra na trubku……………………………………………………………………………… 60

5.12.1      Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 60

5.12.2      Předmět: Hra na trubku……………………………………………………………………………………… 60

5.13        Studijní zaměření: Hra na baryton……………………………………………………………………………. 64

5.13.1      Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 64

5.13.2      Předmět: Hra na baryton……………………………………………………………………………………. 64

5.14        Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje……………………………………………………………………… 69

5.14.1      Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 69

5.14.2      Předmět: Hra na bicí nástroje………………………………………………………………………………. 69

5.15        Předmět: Kolektivní interpretace (dechové a bicí nástroje)……………………………………………. 75

5.16        Studijní zaměření: Recepce a reflexe hudby……………………………………………………………….. 76

5.16.1      Předmět: Hudební nauka……………………………………………………………………………………. 76

6      VÝTVARNÝ OBOR…………………………………………………………………………………………………………… 79

6.1       Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba……………………………………………………………….. 80

6.1.1        Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 80

6.1.2        Předmět: Výtvarné vyjadřování……………………………………………………………………………. 80

7      TANEČNÍ OBOR……………………………………………………………………………………………………………… 85

7.1 Studijní zaměření: Tanec……………………………………………………………………………………………….. 86

7.1.1        Učební plán……………………………………………………………………………………………………… 86

7.1.2        Předmět: Přípravná taneční průprava……………………………………………………………………. 86

7.1.3        Předmět: Taneční průprava…………………………………………………………………………………. 87

7.1.4        Předmět: Klasická taneční technika………………………………………………………………………. 88

7.1.5        Předmět: Současný tanec……………………………………………………………………………………. 89

7.1.6        Předmět: Lidový tanec……………………………………………………………………………………….. 91

7.1.7        Předmět: Taneční praxe……………………………………………………………………………………… 93

7.1.8        Předmět: Klasický tanec……………………………………………………………………………………… 95

8      ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI……………………………………. 97

9      VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A TALENTOVANÝCH……………………………………………. 98

10        HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY……………………………………………………………… 99

10.1        Zásady a způsob hodnocení žáků……………………………………………………………………………… 99

10.2        Oblasti vlastního hodnocení školy………………………………………………………………………….. 101

 

1       IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

 

 

 

 

Název ŠVP:             Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání

Základní umělecké školy Františka France, Slavkov u Brna

 

 

Předkladatel:           Základní umělecká škola Františka France, Slavkov u Brna,

příspěvková organizace

 

Základní umělecká škola Františka France

Komenského nám. 525

68401 Slavkov u Brna

IČO: 47411619

 

Ředitelka školy: MgA. Jana Jelínková

Telefon: 544 221 623

e-mail: reditel@zusslavkov.cz

web: www.zusslavkov.cz

 

 

Zřizovatel:                Město Slavkov u Brna se sídlem Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna, okres Vyškov

                                    IČO: 00292311

telefon: 544121180

e-mail: mesto@meuslavkov.cz

 

 

 

 

 

 

Účinnost dokumentu od: 1.9.2012

 

Aktualizace k 1.9.2018

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky školy:

 

 

 

 

2       CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1      Počet oborů, velikost

Studijní obory: hudební, taneční, výtvarný.

Podle rejstříku škol je nejvyšší povolený počet žáků 542

 

Místa poskytovaného vzdělání:

Slavkov u Brna, Kobeřice, Otnice, Vážany nad Litavou, Křenovice

 

 

2.2      Historie a současnost

Historie slavkovské ZUŠ se datuje od 1. února 1956, kdy byla zahájena činnost hudební školy, která bezprostředně navázala na soukromou hudební školu Františka France, založenou v roce 1922 Zemskou správou politickou na Moravě.

V říjnu 1963 byla Lidové škole umění přidělena usnesením MNV samostatná budova i s koncertním sálem na Komenského náměstí č. 525, kde škola sídlí dodnes. Od té doby se dá mapovat její vzestup. Každoročně přibývalo žáků, učitelů i vyučovaných předmětů.

Od 1. ledna 1993 má škola právní subjektivitu, je školou tříoborovou, je příspěvkovou organizací, a jejím zřizovatelem je Město Slavkov u Brna. Ve svém zřizovateli má škola výborného partnera. O budovu, která je majetkem města a nám byla svěřena do bezplatného užívání, se příkladně staráme, o čemž svědčí mnohé stavební úpravy, modernizace a estetizace interiéru školy.

V roce 2001 na podnět slavkovských hudebníků zastoupených PhDr. Jiřím Majerem propůjčilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR škole čestný název Základní umělecká škola Františka France. Jméno této nejvýznamnější slavkovské hudební osobnosti 20. století jsme tak zachovali pro další generace.

 

 

2.3      Charakteristika pedagogického sboru

Složení pedagogického sboru z hlediska potřebné aprobace i věková struktura pracovníků je příznivá. Všichni pedagogové jsou aprobovaní, systematicky si prohlubují vzdělání v odborných akreditovaných kurzech, seminářích a školeních dle nabídky institucí poskytujících služby v oblasti dalšího vzdělávání. Vedoucí pracovníci si zvyšují své odborné znalosti v oblasti managementu.

 

 

2.4      Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

 

Škola nemá dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce se uskutečňuje v rámci partnerských měst města Slavkova u Brna

Škola spolupracuje na základě smluvního ujednání se státním zámkem Slavkov‑Austerlitz, který využívá služeb všech oborů ZUŠ při nejrůznějších aktivitách.

Se zřizovatelem se diskutuje a plánuje činnost školy v rámci všech zájmových organizací a sdružení.

 

 

2.5      Vybavení školy a její podmínky

Kmenová škola sídlí ve Slavkově na Komenského náměstí 525. Poloha školy je velmi výhodná pro své těsné sousedství se ZŠ Komenského, DDM i nedalekou ZŠ Tyršova a ISŠ. Pro dojíždějící žáky je přijatelná vzdálenost autobusového nádraží, na které vede z hlediska bezpečnosti vhodná cesta, značená přechody pro chodce přes místní komunikace.

Budova školy je majetkem města. Přes mnohé stavebně i situačně nevyhovující prostory (úzké chodby, umístění šatny uprostřed budovy) působí škola po mnohých stavebních úpravách celkově pěkným i funkčním dojmem. Učebny jsou vybaveny kvalitními učebními pomůckami včetně nástrojů, PC a audiovizuální techniky.

V ekonomické oblasti vychází škola z finančních prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu schváleného zřizovatelem.

Výuka probíhá také v Kobeřicích, Otnicích, Vážanech nad Litavou, tam se vyučuje v prostorách základních škol s možností využití místního vybavení. V Křenovicích je vyčleněna pro ZUŠ samostatná učebna v Domě dětí a mládeže vybavená vlastním nábytkem a všemi pomůckami potřebnými pro výuku.

3       ZAMĚŘENÍ, CÍLE A VIZE ŠKOLY

Zaměření školy vychází z reálné skutečnosti menší školy v menším městě, kdy jsou poskytovány základy uměleckého vzdělávání dětem, které mají zájem o prohloubení a rozšíření všeobecného vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.

Zřizovatel má zájem, aby škola byla plně funkční a platnou příspěvkovou organizací, a aby výsledky práce učitelů a žáků reprezentovaly město v regionu Slavkovska. Všechny obory spolupracují a podílí se na vystoupeních, uplatňovaných ve velké míře na různých veřejných i interních kulturních akcích. Taková koncepce je nastavena právě proto, že zaměření školy není specifické a na profilaci školy se stejnoměrně podílí všechny obory.

Školu navštěvují děti s různou mírou nadání. Naším zájmem je umožnit co největšímu počtu dětí projít kultivací vzdělávacího procesu umělecké výuky a výchovy. Hlavním cílem práce pedagogů je snaha přidat všem dětem do jejich osobní duševní výbavy jakýsi vklad přidané hodnoty: Citlivé vnímání umění – světa tónů, barev, tvarů a pohybu, kam se člověk vždy může obracet v touze prožít víc, než co lze vyjádřit slovy.

 

 

3.1      Cíle

 

Mezi učiteli a nepedagogickým personálem existuje atmosféra sounáležitosti – dobré vztahy jsou významnou hodnotou. Ve škole je možnost vzájemně se dobře poznat a vytvořit osobní vztahy, proto je zde více pochopení pro tvořivý styl práce.

 

 

3.2      Vize

4       VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

4.1      Kompetence k umělecké komunikaci

 

 

 

4.2      Kompetence osobnostně sociální

 

 

 

4.3      Kompetence kulturní

 

5       HUDEBNÍ OBOR

Závazné pokyny:

Studijní zaměření: Hra na klavír

 

Charakteristika:

Klavír patří k nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Uplatňuje se jako nástroj sólový i doprovodný ke všem hudebním nástrojům, zpěvu a tanečnímu projevu. Rozvíjí u žáka hudební vlohy a odborné znalosti, technické a výrazové schopnosti, hudební a nástrojovou představivost, psychomotorické dovednosti. Žák získává pracovní návyky, sebeovládání, jeho hudební obzor je rozšiřován o poznávání různých hudebních slohů a stylů.

 

5.1.1     Učební plán

PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.1.2     Předmět: Hra na klavír

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 jednoduché skladby nebo písně

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 3 skladby zpaměti s uplatněním různých prvků

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem, 3 skladby, z toho 1 barokní nebo klasicistní a 1 – 2 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono, 3 skladby, z toho 1 barokní nebo klasicistní a 1 – 2 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono v rychlejším tempu, 3 skladby, z toho 1 barokní nebo klasicistní a 1 – 2 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono v rychlejším tempu, 3 skladby, z toho 1 barokní nebo klasicistní a 1 – 2 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice v kombinovaném pohybu, 3 skladby, z toho 1 barokní nebo klasicistní a 1 – 2 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

 

Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje

 

Charakteristika:

Elektronické klávesové nástroje (EKN) se uplatňují nejen při sólové a doprovodné hře všech žánrů, ale díky variabilitě zvukových barev, výrazových prostředků a možností MIDI také jako kompoziční a experimentální prostředky v oblasti hudebního aranžmá a kompozice. Neustálý vývoj nástrojových architektur a zvukových syntéz posouvá využití EKN daleko za hranice možností akustických nástrojů.

Hra na nástroj rozvíjí žákovy vlohy, hudební a nástrojovou představivost, psychomotorické schopnosti. Žák si osvojuje a zdokonaluje správnou hráčskou techniku pro klaviaturu a další ovládací prvky a učí se využívat výrazové možnosti konkrétního nástroje. Rozšiřuje svůj hudební obzor poznáváním různých hudebních žánrů, forem a doprovodných stylů.

 

5.2.1     Učební plán

PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na EKN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[2] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.2.2     Předmět: Hra na elektronické klávesové nástroje

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 jednoduché skladby nebo písně

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 3 skladby zpaměti s uplatněním různých výrazových prvků

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem, 3 skladby odlišného charakteru, z toho 1 – 2 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono, 3 skladby s uplatněním různých studijních problémů, z toho 1 – 2 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono v rychlejším tempu, 3 přednesové skladby odlišného charakteru (z toho 1 polyfonní nebo klasická), 1 – 2 skladby zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono v rychlejším tempu, 3 přednesové skladby odlišného charakteru (z toho 1 polyfonní nebo klasická), 1 – 2 skladby zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice v kombinovaném pohybu, 3 přednesové skladby odlišného charakteru (z toho 1 polyfonní nebo klasická), 1 – 2 skladby zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

 

Studijní zaměření: Sólový zpěv

 

Charakteristika:

Každý, kdo má hudební vlohy, rád zpívá, používá svůj hlas jako hudební nástroj. Ovšem k tomu, aby zpíval správně a docílil kultivovaného zpěvního projevu (přinejmenším dovedl rozšířit tónový rozsah hlasu, naučil hlas ovládat v různých dynamických škálách, naučil se hospodařit s dechem, správně intonoval, artikuloval), je důležité vyhledat profesionálního hlasového pedagoga.

Na základě vhodných dispozic a prokázání hudebního talentu formou předzpívání jsou žáci přijímáni do výuky sólového zpěvu. Pro kontrolu správné funkčnosti hlasového aparátu předloží rodiče vyučujícímu na začátku školního roku lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení o zdravotním stavu svého dítěte.

 

5.3.1     Učební plán

PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[3] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.3.2     Předmět: Sólový zpěv

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Žák

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 jednoduché lidové písně odlišného charakteru

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru se složitějším doprovodem

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru, z toho 1 ve vícehlasé úpravě

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 lidová píseň, 1 umělá píseň

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 lidová píseň v náročnější úpravě, 1 umělá píseň

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru, z toho 1 cizojazyčná

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru (z toho alespoň 1 v cizím jazyce)

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru ( z toho alespoň 1 v cizím jazyce)

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru (z toho alespoň 1 v cizím jazyce)

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 2 písně nastudované během školního roku (z toho 1 cizojazyčnou).

 

 

Předmět: Kolektivní interpretace (klávesové nástroje a zpěv)

 

Charakteristika:

Smyslem předmětu je nabídnout žákovi – instrumentalistovi, zpěvákovi – takové zařazení, které bude splňovat jeho představy o kolektivním vyučování a zároveň bude plnit požadavky na vzdělání v této oblasti. Je na volbě žáka a učitele, kterou činnost z nabídky předmětu Kolektivní interpretace bude preferovat: hudební doprovod, čtyřruční hra, sborový zpěv, komorní zpěv. Cílem je naučit žáky vzájemné spolupráci a respektu při hře nebo zpěvu a vypěstovat v nich zodpovědnost za společnou práci a její výsledek.

 1. stupeň

Žák

 1. stupeň

Žák

 

 

Studijní zaměření: Hra na housle

 

Charakteristika:

Housle jsou nástroj s velmi širokou možností uplatnění v sólové a komorní hře i v různých typech orchestrů a souborů. Žáci se seznamují s různými hudebními styly a žánry. Hra na housle spojená s náslechovou metodou rozvíjí hudební, fyziologické i intelektuální dovednosti žáka a obohacuje jeho citové vnímání a hudební představivost.

 

5.5.1     Učební plán

PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na housle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[4] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.5.2     Předmět: Hra na housle

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 píseň nebo skladba

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 skladby , z toho 1 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur včetně T5, 2 skladby (z toho 1 zpaměti)

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice moll včetně T5, 2 skladby – 1 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice moll včetně T5, 3 skladby – z toho 1 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 moll včetně T5, 3 skladby odlišného charakteru, z toho 1 zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 moll včetně T5, 3 přednesové skladby odlišného charakteru

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby většího rozsahu nastudované během školního roku

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

 

Studijní zaměření: Hra na kytaru

 

Charakteristika:

Kytara je nástroj sólový i doprovodný všestranně využitelný v různých hudebních stylech. Žáci se seznamují s různými žánry a slohovými obdobími a svoje poznatky pak realizují vlastní hrou i spoluprací s dalšími žáky. Do výuky jsou přijímáni žáci s hudebním talentem a vhodnými tělesnými a duševními schopnostmi. Ve II. stupni lze výuku rozšířit o seznámení s technikami elektrické kytary a počítačovým zpracováním hudby. Žák si osvojuje a zdokonaluje správnou hráčskou techniku a učí se využívat výrazové možnosti nástroje. Rozšiřuje svůj hudební obzor poznáváním různých hudebních žánrů, forem a doprovodných stylů.

 

5.6.1     Učební plán

PS I. stupeň II. stupeň
2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na kytaru[5] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[6] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.6.2     Předmět: Hra na kytaru

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 jednoduché skladby nebo písně

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice + etuda + lidová píseň

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice + etuda + přednesová skladba

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 + etuda + přednesová skladba

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 + etuda + 2 přednesové skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně harmonické kadence, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: doprovod písně + 1 – 2 nastudované skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: doprovod 1 – 2 písně + 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: doprovod 1 – 2 písní + 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

 

Předmět: Kolektivní interpretace (smyčcové a strunné nástroje)

 

Charakteristika:

Cílem je naučit žáky vzájemné spolupráci, respektování se při hře, efektivnímu využívání získaných dovedností v praxi při souhře s dalšími nástroji a vypěstovat v nich odpovědnost za společnou práci a její výsledek. V rámci komorní a souborové hry vznikají různá hudební seskupení, např. dueta, tria atd. i v různých nástrojových sestavách, podle možností a schopností žáků.

 1. stupeň

Žák

 1. stupeň

Žák

 

 

Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu

 

Charakteristika:

Zobcová flétna je vhodný přípravný nástroj pro všechny dechové nástroje dřevěné a při správném usměrňování žáka i pro nástroje žesťové. Žáci se při výuce hry na zobcovou flétnu naučí správně dýchat, nasazovat tón a frázovat. Rychle dosáhnou možnosti společné souhry se stejnými či jinými nástroji, čímž se tříbí jejich hudební sluch, smysl pro rytmus a schopnost harmonického cítění. U každého žáka je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

 

5.8.1     Učební plán

PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[7] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.8.2     Předmět: Hra na zobcovou flétnu

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 jednoduché lidové písně, z toho jedna zpaměti

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 jednoduché skladby, jedna zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, 2 etudy – pokud se jedná o lidové písně, jedna zpaměti

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, D7, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, D7, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, D7, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, D7, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

 

Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu

 

Charakteristika:

Příčná flétna je dřevěný dechový nástroj širokých možností uplatnění. Žáci interpretují skladby sólově a také mohou být zařazeni do menších či větších komorních a orchestrálních těles různého složení. Je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

5.9.1     Učební plán

I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[8] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.9.2     Předmět: Hra na příčnou flétnu

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

Studijní zaměření: Hra na klarinet

 

Charakteristika:

Klarinet je nástroj všestranného využití v různých hudebních žánrech. Žáci se seznamují s různými hudebními styly, tyto skladby interpretují jak sólově, tak i v rámci komorní hry. Do výuky jsou přijímáni žáci s hudebním nadáním a potřebnými fyzickými dispozicemi. Je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

 

5.10.1   Učební plán

I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[9] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.10.2   Předmět: Hra na klarinet

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška:

stupnice podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

Studijní zaměření: Hra na saxofon

 

Charakteristika:

Saxofon je nástroj patřící do skupiny dřevěných dechových nástrojů. Žáci se při výuce seznamují jak s klasickou hrou, tak i s hrou moderní, pro kterou je saxofon především určen. S výukou lze začít i bez přípravného nástroje, a to podle fyzických dispozic žáka. Pro studium je vyžadováno potvrzení o dobrém zdravotním stavu dítěte.

 

5.11.1   Učební plán

I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.11.2   Předmět: Hra na saxofon

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice dle zvládnutého rozsahu, 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

 

Studijní zaměření: Hra na trubku

 

Charakteristika:

Trubka je jedním z nejčastěji používaných dechových žesťových nástrojů. Uplatňuje se v hudbě různých stylů a žánrů jako nástroj orchestrální, komorní i sólový. Do výuky jsou přijímáni žáci talentovaní a na základě odpovídajících fyzických dispozic. Je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

 

5.12.1   Učební plán

I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na trubku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[11] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.12.2   Předmět: Hra na trubku

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert:

1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

Studijní zaměření: Hra na baryton

 

Charakteristika:

Baryton je nástroj převážně používaný v dechové hudbě, ale najde své uplatnění také v oblasti zábavné i vážné hudby. Do výuky jsou přijímáni talentovaní žáci s dostatečnou fyzickou vyspělostí. Je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

 

5.13.1   Učební plán

I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na baryton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[12] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.13.2   Předmět: Hra na baryton

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice dle zvládnutého rozsahu, 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje

 

Charakteristika:

Bicí nástroje se řadí mezi nejstarší hudební nástroje a jejich historie má velkou tradici. Dnešní uplatnění bicí nacházejí ve všech oblastech hudební interpretace, především v rockových kapelách, dechových orchestrech a v různých tanečních seskupeních. Žáci se seznamují s různými hudebními žánry a styly, které uplatňují především v sólové hře, případně i v rámci komorní hry.

 

5.14.1   Učební plán

I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1
Kolektivní interpretace[13] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.14.2   Předmět: Hra na bicí nástroje

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na bicí soupravu s využitím tomů

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 stupnice, 1 etuda, jednoduchá píseň

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 stupnice, 1 etuda, jednoduchá píseň nebo skladba

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 stupnice + rozložený kvintakord s obraty, 1 etuda, 1 přednesová skladba

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 cvičení rozdílného charakteru na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 stupnice dur nebo moll, kvintakord s obraty, 1 etuda, 1 přednesová skladba (bez doprovodu)

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 cvičení rozdílného charakteru na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 přednesová skladba

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Postupová zkouška: 2 cvičení rozdílného charakteru na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 přednesová skladba

 1. ročník

Žák

 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

 

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

 

Předmět: Kolektivní interpretace (dechové a bicí nástroje)

 

Charakteristika:

Cílem je naučit žáky vzájemné spolupráci, respektování se při hře, efektivnímu využívání získaných dovedností v praxi při souhře s dalšími nástroji, a vypěstovat v nich odpovědnost za společnou práci a její výsledek. V rámci komorní a souborové hry vznikají různá hudební seskupení, např. dueta, tria atd. i v různých nástrojových sestavách, podle možností a schopností žáků.

 1. stupeň

Žák

 1. stupeň

Žák

 

 

Studijní zaměření: Recepce a reflexe hudby

 

Charakteristika:

Do přípravného studia jsou zařazeny děti po dosažení 5 let věku. Záměrem výuky v přípravné hudební výchově je podchytit zájem dětí o hudbu a hudební aktivity, hravou formou rozvíjet jejich hudební vyjadřování a aktivizovat jejich tvořivost v činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Předměty tohoto studijního zaměření nelze studovat samostatně, jsou povinnou součástí výuky v hudebním oboru.

 

5.16.1   Předmět: Hudební nauka

Přípravné studium

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

6       VÝTVARNÝ OBOR

Závazné pokyny:

 

Charakteristika:

Výtvarný obor se obrací k dětem, které projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka v hlavních výtvarných disciplínách. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarnou tvorbu a umění. Výtvarná tvorba může být chápána jako způsob poznání a komunikace. Rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a podporuje tvořivost a kreativitu žáka. Rozmanitými uměleckými prostředky lze vyjádřit vlastní cítění, vnímání a poznávání. Žák směřuje k seznámení se základními pojmy a pravidly výtvarných technik, které postupně samostatně užívá a zdokonaluje.

Ve výtvarném oboru se vyučuje předmět Výtvarné vyjadřování, který zahrnuje plošnou, prostorovou a akční tvorbu. Plošná tvorba obsahuje veškeré kreslířské, malířské a grafické techniky. Používáme jak klasické nástroje a postupy, tak i experimenty a kombinace technik. V prostorové tvorbě jsou využívány různé materiály vhodné ke zhotovování trojrozměrných objektů. Akční tvorba žáky seznamuje s moderními a netradičními výtvarnými disciplínami a postupy. Výstup z akční tvorby se nedá vždy přesně definovat, žáci si odnáší zajímavý zážitek, ke kterému je pořízena fotodokumentace. Celým studiem nenásilně prostupuje získávání znalostí z oblasti výtvarné kultury a výtvarného umění.

Přípravné studium

Žáci se hravou formou seznamují s výtvarnými postupy a nástroji. Nenásilnou formou si osvojují základní pracovní návyky spojené s výtvarnou činností a rozvíjí zájem o výtvarnou tvorbu. Všechny aktivity vycházejí z bezprostředního prožívání a vyjadřování.

 1. stupeň

První stupeň je chápán jako plynulý přechod žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Žáci si pod vedením učitele osvojují základní výtvarné techniky a rozvíjejí je.

 1. stupeň

Práce studentů druhého stupně většinou navazuje na výtvarné postupy z předchozího studia. Studenti pracují samostatně, uplatňují především vlastní nápady a iniciativu. Postupy i techniky konzultují s učitelem.

 

6.1.1     Učební plán

PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Výtvarné vyjadřování 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 

 

6.1.2     Předmět: Výtvarné vyjadřování

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

7       TANEČNÍ OBOR

Závazné pokyny:

7.1 Studijní zaměření: Tanec

 

Charakteristika:

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání a přirozené schopnosti dětí. Poskytuje žákovi podle jeho schopností základní vzdělání a orientaci v různých tanečních směrech. Tanec je neverbální vyjadřovací prostředek, kdy k vyjádření myšlenky slouží tanečníkovo tělo.

Ve druhém stupni je výuka je zaměřena na opakování a procvičování učiva a taneční praxe je zaměřena na samostatnou tvůrčí činnost žáka, který s pomocí učitele a spolužáků má možnost samostatné práce na daném tématu a dané hudební předloze. Žák je veden k dokonalejšímu zvládnutí nových, složitějších variací. Žák užívá odborné názvosloví z oblasti techniky pohybu. Podílí se na podobě realizované choreografie, diskutuje o ní a zvládá své postřehy a názory jasně tlumočit. Hodnotí taneční projev vlastní i svých spolužáků a rozliší jejich charakteristické znaky.

 

7.1.1     Učební plán

PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Přípravná taneční průprava 1 1
Taneční průprava 1 1 0,5
Klasická taneční technika 1 1 1 1 1
Současný tanec 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Lidový tanec 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Taneční praxe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Klasický tanec 1 1 1 1

 

 

7.1.2     Předmět: Přípravná taneční průprava

 

Charakteristika:

Rozvíjí elementární taneční a pohybovou techniku na základě pohybové motivace a her. Podněcuje reakci na změnu tempa, rytmu a dynamiky. Odstraňuje špatné pohybové návyky. Využívá vlastních námětů dětí a probouzí jejich pohybovou fantazii.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Žák

 

7.1.3     Předmět: Taneční průprava

 

Charakteristika:

Je zaměřena na rozvoj správného držení těla. Zvyšuje pružnost, obratnost a motorickou zdatnost. Rozvíjí prostorovou orientaci v základních směrech a hudební cítění žáků. Dává jim možnost vlastní pohybové fantazie.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

7.1.4     Předmět: Klasická taneční technika

 

Charakteristika:

Rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku žáků, která je zaměřena na dodržení techniky pohybů. Zdokonaluje pohyby horních a dolních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci. Vede žáky k pohybové čistotě a eleganci pohybů. Používá odborné názvosloví.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 

7.1.5     Předmět: Současný tanec

 

Charakteristika:

Současná taneční technika dále rozvíjí pohybové schopnosti získané v předmětu taneční průprava. Předmět je zaměřený na rozmanitou taneční techniku a taneční projev. Vychází ze zvládnutí pohybů v různých polohách na místě a v pohybu z místa. Součástí výuky je improvizace, při níž žák s pomocí učitele hledá vlastní vyjádření daného tématu či hudební předlohy.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 

7.1.6     Předmět: Lidový tanec

 

Charakteristika:

Seznamuje žáky s rozmanitostí folklorních oblastí. Učí je zvládnout základní kroky lidových tanců českých, moravských a slovenských. Starší žákyně se seznamují i s lidovými tanci jiných národů. Předmět navazuje na základní taneční kroky, které se žáci naučili ve 2. ročníku.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 

7.1.7     Předmět: Taneční praxe

 

Charakteristika:

Tento předmět logicky navazuje na ostatní předměty TO a slouží k prohlubování tanečního projevu. Úkolem je příprava tanečních skladeb a jejich prezentace na veřejných vystoupeních. Prostřednictvím TP si žák zdokonaluje taneční techniku, taneční projev a smysl pro vzájemnou pohybovou souhru.

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

7.1.8     Předmět: Klasický tanec

 1. stupeň
 2. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

 1. ročník

Žák

8       ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

9       VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A TALENTOVANÝCH

Žáci mimořádně nadaní budou vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu na základě platné legislativy. (Zákon 561/2004 Sb., – školský zákon, vyhláška č. 73/2005 Sb. s novelizací č. 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů).

Žáci budou zařazeni do výuky na žádost rodičů, kteří předloží zprávu o psychologickém vyšetření dítěte (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

 

Žáci mimořádně umělecky talentovaní jsou vyučováni podle individuálního studijního plánu, který je přizpůsoben potřebám, schopnostem, dovednostem a znalostem žáka, navržen učitelem, schválen ředitelem a zanesen v třídní knize.

Žáci jsou do této kategorie zařazováni ředitelem na doporučení učitele a na základě mimořádných studijních výsledků, jakými jsou úspěchy v soutěžích, účast na vystoupeních, koncertech apod.            Těmto žákům může být přidělena vyšší hodinová dotace na jeden školní rok. Toto přidělení navrhuje učitel a schvaluje ředitel. Zvýšení hodinové dotace bude uvedeno v rozvrhu hodin, třídní knize a individuálním studijním plánu.

10   HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

10.1   Zásady a způsob hodnocení žáků

Výsledky vzdělávání žáků představují tradiční, nejvíce sledovanou a diskutovanou oblast hodnocení výuky a kvality vzdělávacího zařízení. Žák je hodnocen učiteli, spolužáky, rodiči, ale i širší veřejností. Necitlivé či nevhodné hodnocení může výrazně narušit mezilidské vztahy. Základním principem hodnocení a klasifikace je pozitivní hodnocení.

 

Podklady pro hodnocení

 

Zásady hodnocení:

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků musí být jednoznačné, srozumitelné, všestranné a srovnatelné na základě předem stanovených kritérií.

Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce hodnocení.

 

Upřednostňujeme kriteriální, individualizované hodnocení.

 

Hodnocení chování

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

V ZUŠ Fr. France jsme se dohodli na hodnocení klasifikací na vysvědčení a kombinací klasifikace a slovního komentáře v žákovské knížce a třídní knize minimálně 2x za měsíc.

Lze používat i různé motivační hodnotící nástroje, např. obrázky, samolepky apod., které ovšem nemají váhu klasifikačního hodnocení.

Pokud jsou výstupy kolektivního vyučování uvedeny po několika ročnících, hodnotí učitel žáka podle kritérií uvedených výše a podle plnění učiva uvedeného v třídní knize nebo v tématických plánech.

Žáci přípravného studia hudebního oboru vykonají talentovou zkoušku formou postupové zkoušky. Komise doporučí či nedoporučí postup do prvního ročníku.

Žáci přípravného studia tanečního oboru vykonají talentovou zkoušku formou veřejného vystoupení. Komise doporučí či nedoporučí postup do prvního ročníku.

Ve výtvarném oboru vyučující zhodnotí výtvarné práce žáků a doporučí či nedoporučí postup do prvního ročníku.

Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

 1. a) 1 – výborný
 2. b) 2 – chvalitebný
 3. c) 3 – uspokojivý
 4. d) 4 – neuspokojivý

 

Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním
 2. b) prospěl(a)
 3. c) neprospěl(a)

 

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku.

Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let, nebo na základě rozhodnutí nejméně tříčlenné komise jmenované ředitelkou školy pro posouzení dosavadního dosaženého vzdělání žáka.

Žák postupuje do vyššího ročníku na základě úspěšně vykonané postupové zkoušky v hudebním oboru, tanečním vystoupením, závěrečnou prací ve výtvarném oboru nebo prezentací na výstavě.

Opravnou zkoušku z hlavního oboru nelze konat.

Základní studium I. a II. stupně se ukončuje závěrečnou zkouškou nebo absolventským vystoupením nebo závěrečnou prací ve výtvarném oboru

Pravidla o hodnocení žáka na vysvědčení jsou dána vyhláškou č. 71 ze dne 9.2.2005 o základním uměleckém vzdělávání.

 

10.2   Oblasti vlastního hodnocení školy

Hodnocení školy ZUŠ je vypracováváno za období uplynulého školního roku. Vychází z autoevaluace s definováním systémových opatření a především ze SWOT analýzy, z dotazníků. Tyto materiály jsou součástí širších procesů a metod hodnocení školy a slouží k vytvoření celkové koncepce školství ve Slavkově u Brna.

Vlastní hodnocení obsahuje:

Základní údaje o škole

Přehled počtu žáků

Personální podmínky vzdělávání

Vzdělání pracovníků

Podmínky vzdělávání

Vzdělávací programy

Průběh vzdělávání

Výsledky vzdělávání

Další aktivity školy

 

Hodnocení školy b

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[2] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[3] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[4] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[5] Od 4. ročníku I. stupně může být ve výuce použita elektrická kytara.

[6] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[7] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[8] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[9] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[10] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[11] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[12] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[13] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

Partneři

Adresa

Základní umělecká škola Františka France
příspěvková organizace
Komenského náměstí 525
684 01 Slavkov u Brna

zobrazit na mapě