Hudební obor poskytuje žákům, kteří projevili potřebné předpoklady o studium hudby, základy odborného vzdělání. Absolventi školy mohou po hudební stránce dosáhnout takové interpretační úrovně, aby byli schopni samostatného hudebního projevu v rozsahu svých možností. Cílem pedagogů je především vést žáka k lásce k hudbě a kultuře jako nedílné součásti lidství.

Studium hudebního oboru

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonaného přijímacího řízení. Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let. Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let. Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň vzdělávání a jsou přijati do II. stupně, začínají učivem 1. ročníku I. stupně. Je-li přijat ke studiu žák starší, než je uvedeno v předchozích bodech, je na základě komisionální zkoušky zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a stupni mentálního vývoje. Žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí nebo na konci školního roku na základě úspěšně vykonané komisionální zkoušky. Studium je organizováno formou individuální, skupinové a kolektivní výuky.

Hudební nauka je předmět hudebně-teoretický a je povinnou součástí každého studijního zaměření po dobu 5 let.

Kolektivní interpretace je souhrnný název pro komorní a souborovou hru a pro sborový zpěv. Tento předmět je povinný od 3. ročníku.

Postupová zkouška

Žák je povinen vykonat postupovou zkoušku za každý absolvovaný ročník (Vyhláška č. 71, o základním uměleckém vzdělávání ze dne 9.2.2005, § 4). Absolventské vystoupení je rovno postupové zkoušce.

Vyučované hudební nástroje

Smyčcové a strunné nástroje

Partneři

Adresa

Základní umělecká škola Františka France
příspěvková organizace
Komenského náměstí 525
684 01 Slavkov u Brna

zobrazit na mapě